Kaip apsaugoti vaiko stuburą nuo iškrypimo

Per mokslo metus vaikams tenka daug sėdėti mokantis mokykloje ir ruošiant pamokas na­muose. Jeigu jie sėdi susikūprinę ar persikrei­pę, ilgainiui gali iškrypti stuburas. Tai žinoda­mi mokytojai ir tėveliai dažnai primena vai­kams, kad reikia sėdėti tiesiai, tačiau šie men­kai paiso tokių įspėjimų. Tad norint jiems pa­dėti, užuot dažnai bambėjus, verčiau suteikti ki­tokių galimybių išsaugoti stuburo tiesumą.

Stuburas labiausiai pavargsta sėdint, nes tuomet liemens sričiai tenka beveik dvigubai didesnis krū­vis nei stovint. Tad jei vaikas panorėtų ruošti pa­mokas stovėdamas, būtinai suteikite jam tokią ga­limybę. O jeigu stuburas jau krypsta, tai netgi pa­prašykite, kad vaikas kuo dažniau taip darytų.

Prie vaiko rašomojo stalo pastatykite tik kietą kėdę. Kadangi sėdėti ant kieto pagrindo nėra labai malonu, tai vaikas, ruošdamas pamokas, daugiau juda, atsistoja, pavaikšto ir taip pamankština savo raumenis bei sumažina stuburui tenkamą krūvį.

Jei vaikas, įsigilinęs į savo mokslus, kartais pasvyra su kėde pastatydamas ją ant dviejų ko­jų, jokiu būdu nebarkite jo – tegu „laužo” kėdę savo sveikatos labui. Pasvirus kūnui į priekį, pečiai atsitraukia atgal, o stuburas išsitiesina siekdamas išsaugoti pusiausvyrą.

Jei mažasis mokinys mokydamasis atminti­nai eilėraštį ar pasakodamas tekstą nuolat ju­da – sukiojasi, kraiposi, linguoja, supa koją ir t.t. – nesusierzinkite, nes tie judesiai leidžia vaikui pailsėti. Statiniai krūviai jį labai išvar­gina. Vaikai iš prigimties linkę daug judėti, to­dėl jiems labai sunku ilgai išbūti ramiai. Be to, vaikui judant lengviau įsiminti informaciją. Beje, jam labai praverstų supamoji kėdė, nes ritmiškai supantis mokytis dar lengviau, o sė­dint ant tokios kėdės treniruojasi raumenys ir mažiau pavargsta stuburas.

Jeigu vaikas mėgsta skaityti atsigulęs ant pil­vo, leiskite jam tai daryti – tokioje padėtyje iš­sitiesina nugara, stiprėja pilvo raumenys ir ge­rėja laikysena. Bet jei vaikas taip guli labai daž­nai, dėl viso pikto pakiškite po jo krūtine pa­galvėlę.

Šiuolaikiniai vaikai mėgsta pasėdėti prie kompiuterio. Tad parūpinkite jam specialią kė­dę su atlošu, pasvirusiu maždaug 135° kampu, kad panorėjęs (kai nereikia spausdinti) galėtų įsitaisyti pusiau gulomis.